89 Euromasten voor Friese IJsselmeerkust rampzalig voor natuur en toerisme

89 Euromasten voor Friese IJsselmeerkust rampzalig voor natuur en toerisme

Publicatiedatum: 25 november 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Opstand in Friesland

MAKKUM (NL) – Het bestuur van de provincie Fryslân draait met 89 windturbines, zo hoog als de Rotterdamse Euromast voor de kust van de populaire badplaats Makkum, waar gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) woont, de natuur én het toerisme aan de Friese IJsselmeerkust zelf radicaal de nek om. Dat stelt een groep Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties en recreatieve clubs, waaronder It Fryske Gea en watersportorganisaties.

Het gaat nu samen als coalitie in beroep tegen Windpark Fryslân midden in het IJsselmeer, vlakbij Makkum en de Afsluitdijk. Het windpark vormt een bedreiging voor een van de meest open landschappen van Nederland en levert de natuur in het IJsselmeer en de Waddenzee grote schade op, zegt het verbond. “De gelegenheidscoalitie ziet het grote belang van windmolens, maar vraagt wel nadrukkelijk om een zorgvuldige inpassing in het landschap. De samenwerkende organisaties streven naar een open en rijk IJsselmeer voor natuur en recreanten. Windpark Fryslân doet daar grote afbreuk aan.”

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

 De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

Internationaal belang
Het IJsselmeer is volgens de samenwerkende organisaties van internationaal belang als natuurgebied. “De bescherming van het IJsselmeer is dan ook stevig verankerd in beleid en wetgeving. Dat geldt zowel voor de landschappelijke waarden als voor de natuur. De keuze voor alweer een windmolenpark in het IJsselmeer leidde daarom terecht tot zorgen van een groep natuurbeschermings- en recreatieve organisaties”, aldus Chris Bakker, hoofd Natuurkwaliteit van It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland. Hij treedt op als woordvoerder namens de coalitie bestaande uit It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond, Don Quichot, de Vereniging van Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ. Eerder maakten ze hun grote zorgen over dit windpark kenbaar in een zienswijze. “Met de gemelde negatieve effecten van het windturbinepark voor natuur en landschap is echter weinig gedaan.”

IJsselmeer vol windmolens
Bakker: “Het overgrote deel van de nationale windopgave op land wordt nu al gerealiseerd in het Zuiderzeegebied. De recent ontwikkelde windparken zorgen ervoor dat je inmiddels bijna overal in het IJsselmeergebied windmolens ziet. En ook met de natuur in het IJsselmeer gaat het al een lange tijd niet goed. Een aanpak van de overheid waarbij er steeds weer een nieuw windpark bijkomt, leidt tot steeds weer een aantasting van de natuur- en landschapskwaliteit. Per park lijken de effecten misschien mee te vallen, maar de optelsom van alle windparken bij elkaar is zonder meer negatief. De grens is wat ons betreft bereikt. De enige optie die wij daarom nu nog zien is in beroep gaan om natuur- en landschapsbescherming te waarborgen.”

Onacceptabele locatie
De in de coalitie verenigde organisaties vinden duurzame energie belangrijk, maar vinden windmolens op deze plek onacceptabel. Chris Bakker: “Het plaatsen van een windmolenpark op deze locatie heeft niet alleen negatieve invloed op de natuur van het IJsselmeergebied, het Blauwe Hart van Nederland, maar ook op de Waddenzee. De natuur is hier van internationaal belang. Beide grote wateren vormen het leefgebied van bijzondere en grote aantallen vogelsoorten, maar ook vleermuizen en vissen. Niet voor niets zijn beide aangewezen als Natura-2000 gebieden. Verstoring of verlies van leefomgeving, planten en dieren moet daarom voorkomen worden. Bovendien wordt een groot deel van de nationale windopgave op land reeds gerealiseerd in het Blauwe Hart. Nog meer windmolens in dit gebied kan de natuur niet dragen.”

Aantasting open landschap
“Het IJsselmeer en het nabijgelegen Waddengebied zijn bij uitstek gebieden van ruimte, rust, weidsheid en duisternis. Het zijn de meest open landschappen van Nederland”, aldus Bakker. “Veel natuurliefhebbers, watersporters en recreanten genieten van dit unieke landschap. We moeten dit soort plekken waar mensen nog kunnen genieten van groen, rust en ruimte koesteren. Bijna negentig torenhoge windmolens doen daar sterk afbreuk aan. Omdat de bescherming van het IJsselmeer ook in beleid en regelgeving is opgenomen, is de keuze voor deze locatie onbegrijpelijk”.

Alternatieven
De plek in het IJsselmeer is aangewezen door het Rijk en de provincie Fryslân. Volgens de coalitie zijn er echter voldoende alternatieve locaties voor een windpark beschikbaar. Bakker: ”Natuurorganisaties hebben in de planfase meegedacht en alternatieve locaties aangedragen. Er zijn op het vaste land bijvoorbeeld geschikte plaatsen beschikbaar bij industriegebieden of langs snelwegen. Op deze plekken zijn de natuurwaarden al laag en daarnaast hebben ook de inwoners van Fryslân hier minder hinder van windmolens. Helaas heeft de provincie Fryslân alle alternatieven terzijde geschoven en voor een locatie midden in het IJsselmeer gekozen. De plannen van zes windmolenparken in en om het IJsselmeer staan haaks op het eigen beleid van het Rijk. Daarin staat de open ongestoorde horizon van het IJsselmeer en de bescherming van IJsselmeernatuur juist centraal.”

Contra-expertise
De passende beoordeling bij de ruimtelijke plannen voor windpark Fryslân geeft aan dat significante negatieve effecten op natuur en landschap kunnen worden uitgesloten. De groep natuur- en recreatieve organisaties heeft echter bedenkingen bij deze conclusies. Bakker: “Daarom laten wij een contra-expertise opstellen door Alterra Wageningen over de mogelijke natuureffecten. De definitieve uitkomsten hiervan worden in december verwacht.”

Meer informatie over Friese IJsselmeerkust:
www.ijsselmeerfriesland.nl

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl 

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland.
Jachtverhuurders, –bouwers en -importeurs in Heeg en Sneek bijvoorbeeld verhuren en verkopen grotere boten die hoofdzakelijk op het IJsselmeer varen. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst

De aantasting van het open kustlandschap bij Makkum is aanstaande.

De Friese IJsselmeerkust tussen Lemmer en Makkum is van grote economische betekenis voor Friesland, mede vanwege de sterke band met het achterland. ©Friesland Holland Nieuwsdienst