Aquarelleren in de Friese Wouden en kunst in Waddenland

Aquarelleren in de Friese Wouden en kunst in Waddenland

Publicatiedatum: 25 augustus 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Kunstroute Friesland

Aquarelleren in de Friese Wouden en kunst in Waddenland

FEANWÂLDEN/FEINSUM (NL) – “Met waterverf schilderen is een spannende techniek,” zegt Margreet Braaksma-Loonstra uit Feanwâlden (Veenwouden). “De verf heeft magische en soms ongrijpbare effecten. Het is juist dit spontane karakter van de verf dat het boeiend maakt om met een aquarel aan de slag te gaan. Laat een penseel over het papier glijden en observeer hoe de kleuren in elkaar overgaan tijdens het ‘nat-in-nat’ werken. Het geeft veel voldoening en ontspanning om hiermee bezig te zijn.”

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren. Op dinsdag 20 september in Buitenpost, op woensdag 21 september en donderdag 22 september in Dokkum en vrijdag 23 september 2016 in Leeuwarden is het mogelijk om bij Margreet een gratis proefles aquarelleren te volgen. Zij geeft al tien jaar schildercursussen op verschillende locaties in Friesland. Mocht je na de proefles willen blijven schilderen dan kan aansluitend een cursus van acht lessen worden gevolgd.

“Tijdens de lessen worden verschillende technieken behandeld en worden prachtige aquarellen gemaakt. Voor zowel de proefles als de cursus heeft de cursist geen teken- of schilderervaring nodig.” Voor meer informatie kun je bellen met 06-12665263 of kijken op www.facebook.com/margreet.braaksma.loonstra en http://www.ceruleum.nl/

Kunst van Jan Mostert in kerk op terp
Beeldend kunstenaar Jan Mostert uit Deventer (www.janmostertlandschappen.nl) exposeert van 2 september tot en met 2 oktober 2016 iedere vrijdag, zaterdag en zondag in de oude kerk op de terp van Feinsum, twee kilometer ten noorden van Stiens. De meeste schilderijen zijn gemaakt in zijn atelier in Marrum aan de Friese kust van de Waddenzee, hét thema van Mostert. “Het is (nog) één van de weinige streken in Nederland waar de combinatie wind en horizon het beeld en het gevoel bepalen.

Feinsum (Finkum) aan de Middelzee
Feinsum, tot 2009 Finkum, lag ooit aan de Middelzee, die met de Marne, ook een zeearm, omstreeks 500 na Christus het gehele oude zeekleigebied in het noorden van Friesland omarmde. Het terpengebied Westergo was tussen 300 en 500 na Christus door stijging van de zeespiegel heel geleidelijk één groot eiland geworden. Bolsward lag aan de Marne, Leeuwarden en Feinsum lagen aan de Middelzee. Sneek in het binnenland lag maar een paar kilometer van het punt waar de Marne en de Middelzee elkander raakten. Tussen 800 en 1200 ontstond de Zuiderzee uit het kleine Aelmere (eerder, in de Romeinse tijd, na het begin van de jaartelling ‘Lacus Flevo’, Flevomeer) als gevolg van vele overstromingen. Toen verlandden juist de Marne en Middelzee. De drooglegging van de Friese binnenzeeën werd bevorderd door de aanleg van de Slachtedyk door monniken.

Slachtedyk
Natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea over deze 1000 jaar oude dijk: “De Slachtedyk is een eeuwenoude dijk die zich slingerend een weg baant door het overwegend groene land tussen Oosterbierum en Raerd. De Slachte steekt zo’n anderhalve meter boven het omliggende landschap uit. Het lijkt bijna niks zo’n dijkje, maar toch is het een heel belangrijk wapen geweest in de strijd tegen het water. Deze 42 kilometer lange slaperdijk beschermde eeuwenlang een flink deel van noordwest-Fryslân tegen het water.

Al meer dan duizend jaar geleden legde men de eerste stukjes van de Slachtedyk aan, in de tijd dat de Middelzee hier nog vrij spel had. Het landschap van toen is te vergelijken met het tegenwoordige waddengebied, met kwelders en slenken. Met de dijk perkten de mensen de macht van het water in. Aan de binnenkant bouwden ze hun huizen, op terpen om ook bij extreem hoog water droge voeten te houden.

Het duurde tot het jaar 1200 voordat de losse stukjes dijk aan elkaar werden gesmeed. Vijftig jaar later werd de Middelzee afgesloten, waarna de Slachte de functie hield van binnendijk voor extra bescherming. Tot in 1995 bleef deze officiële status van slaperdijk behouden. Met het verlies van de waterkerende functie was de Slachtedyk voor het waterschap niet meer interessant. Als beeldbepalend cultuurhistorisch element in het landschap blijft de dijk echter voor Fryslân wél bijzonder waardevol.”

Aan Elfsteden schaats- en vaarroute
Feinsum (ruim 100 inwoners) ligt nu aan de Feinsumer Feart, een paar kilometer ten noorden van Stiens op de route Leeuwarden-Holwerd-Ameland. De vaart is een onderdeel van de Noordelijke Elfstedenvaarroute en schaatsroute. De in Romaanse stijl gebouwde kerk waarin Jan Mostert exposeert en de omringende woningen staan op de rand van een oude kwelder (hoger gelegen buitendijks land) tussen Jelsum en Hijum. De terp ontstond 2000 jaar geleden en was in de Middeleeuwen vermoedelijk een buitenhof, een soort boerderij, van het klooster Mariëngaarde dat veel grond in het noorden van Friesland bezat. Monniken en lekenbroeders waren er op de klei werkzaam. Toen het klooster in 1580 de macht verloor, namen vier adellijke families deze over. De belangrijkste hiervan was het geslacht Holdinga, eigenaren van Holdingastate. In 1640 stierf dit geslacht uit.

De kerk
Oude kerken bepalen de ‘skyline’ van het Friese landschap. Nergens anders in Europa zijn zoveel laatmiddeleeuwse kerken te vinden als in Noord-Nederland. Een rijkdom die het behouden waard is. Steeds meer monumentale kerkgebouwen verliezen hun oorspronkelijke functie. De Stichting Alde Fryske Tsjerken wil voorkomen dat ze verdwijnen. Ze doet dat door in bijzondere gevallen rijksmonumentale kerken in eigendom over te nemen.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken over de uit de 13-de eeuw daterende Sint-Vituskerk: “Het kerkgebouw is opgetrokken uit rode en gele baksteen. Het koor is rond 1500 vervangen door een koor in gotische stijl dat in de zeventiende eeuw een rechte sluiting kreeg. Halverwege de noordzijde heeft een aanbouwsel gezeten dat later weer verwijderd is. Een zwaar geprofileerde rondboog herinnert daaraan. In de noordmuur zijn twee kleine romaanse vensters te zien. Het koor heeft aan deze zijde een klein gotisch spitsboogvenster. De ingang dateert ook uit de gotische periode, herkenbaar aan de spitsboog. Aan de zuidzijde zijn in het koor twee lancetvensters te zien en een breder spitsboogvenster met een bakstenen vorktracering in de muur. Verder twee spitsboogvensters van jongere leeftijd, en een dichtgemetselde laatgotische ingang, bekroond met drie met spaarvelden gevulde nissen.

Het interieur is vergaand aangepast in de loop der tijd. De banken zijn verwijderd. Wat resteert is de preekstoel uit de zeventiende eeuw en een herenbank die afkomstig is uit de hervormde kerk van Hurdegaryp. Het plafond bestaat uit een zestiende eeuws tongewelf dat is aangebracht ter vervanging van een stenen gewelf waarvan de sporen nog in de noordwand zijn te herkennen.

Verder bevinden zich in de kerkvloer negen rijk gebeeldhouwde grafzerken met alliantiewapens en medaillonkoppen in de hoeken. Onder het koor bevinden zich grafkelders van de families Grovestins en Holwerda. De slanke, ongelede zadeldaktoren dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuw. De gepaard galmgaten staan in rondboognissen. Het orgel is in 1913 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga uit Leeuwarden.

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

2a SAM 2991 

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.