“Voorbeeldgemeente” Súdwest-Fryslân blijkt traag en vaag

“Voorbeeldgemeente” Súdwest-Fryslân blijkt traag en vaag

Publicatiedatum: 9 oktober 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Grote reorganisatie na evaluatie megafusie 

De gemeente Sûdwest-Fryslân is per 1 januari 2011 ontstaan door de  fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd (Wokrum), Sneek, Wûnseradiel  (Makkum) en Wymbritseradiel (IJlst). Zodoende werd onder andere dit  mooie 17-de eeuwse stadhuis van Bolsward met aangrenzende kantoren  overbodig. Het bevat een schat aan zilver. Vandaag, 9 oktober 2012,  wordt gesproken over de toekomst van het gebouw.
De gemeente Sûdwest-Fryslân is per 1 januari 2011 ontstaan door de fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd (Wokrum), Sneek, Wûnseradiel (Makkum) en Wymbritseradiel (IJlst). Zodoende werd onder andere dit mooie 17-de eeuwse stadhuis van Bolsward met aangrenzende kantoren overbodig. Het bevat een schat aan zilver. Vandaag, 9 oktober 2012, wordt gesproken over de toekomst van het gebouw.

SNEEK (NL) – Als nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân is ze nu ruim anderhalf jaar onderweg. Na een eerste evaluatie in de herfst van 2011 is aangekondigd dat er in de herfst van 2012 een bredere evaluatie zou plaatsvinden. Die bredere evaluatie is door burgemeester en wethouders naar voren gehaald. De directie bereikte signalen dat er hardnekkige problemen in de organisatie bestaan die voortvarend handelen vereisen. Ten tweede is op basis van de perspectiefnota bepaald dat de organisatie op personeel gebied zal moeten inkrimpen. Snel handelen is een must.

“Als we ons realiseren dat we nog maar anderhalf jaar in een compleet nieuwe organisatie werken kunnen we best tevreden zijn met hoe de organisatie er in het algemeen voor staat. De inzet waarmee inspanningen gepleegd worden is om trots op te zijn. Klanten zijn over het algemeen goed te spreken over de contacten met de gemeente. En de vijf dorpen in het noordwesten van de gemeente die voor de totstandkoming van de gemeente zeer kritisch waren zijn nu goede ambassadeurs voor de gemeente SWF. We hebben een goedkeurende accountantsverklaring over 2011 en zo zijn er veel meer successen te noemen.”

Traag en onduidelijk

Het college van burgemeester en wethouders: “Op weg naar een excellente gemeente zijn er ook zaken die dat, zo blijkt nu, in de weg staan. Allereerst zijn dat de werkwijze en cultuur. Breed horen we in de organisatie dat de besluitvorming traag verloopt. Het duurt te lang voordat knopen

worden doorgehakt. Onduidelijkheid in de rolverdeling is ook een veel gehoorde opmerking. Ook opvallend eensgezind zijn we over het niet adequaat oplossen van vraagstukken die niet concreet aan een team of afdeling zijn toegewezen. Met als gevolg dat belangrijke onderwerpen en vraagstukken blijven liggen. Opvallend is verder dat er nog steeds veel discussie is over de verdeling van beleidsvraagstukken. Veel tijd gaat verloren met deze discussie zo wordt door veel geïnterviewden genoemd.

 

Vergaderen en stilstaande raderen

“Wat de overlegcultuur aangaat is het beeld dat overleggen in het algemeen nuttig zijn maar dat de tijd die er voor nodig is wel efficiënter kan worden gebruikt. Bovenstaande in het oog springende ervaringen worden door de directie gedeeld en zijn belangrijk geweest bij de organisatieaanpassingen die de directie wil doorvoeren om te komen tot een efficiënter functionerende organisatie. Maar een organisatieaanpassing alleen lost niet alles op. Nodig blijft het te investeren in de gewenste cultuur en werkwijze. Hoe gaan we met elkaar om, geven we elkaar eerlijk en vanuit een positieve houding feedback, komen we onze afspraken na zijn enkele aspecten.

SWFinster

SWFinster moet een bijdrage blijven leveren aan het creëren van één inspirerende bedrijfscultuur, het versterken van de identificatie met SWF, het vergroten van het plezier in werken.

“We leren elkaar kennen, ontwikkelen ons, laten ons inspireren en snappen wat we individueel en gezamenlijk moeten doen om de missie 1 van de organisatie in 2016 te bereiken, zijn doelstellingen van SWFinster.”

Daarnaast is ook een belangrijk gegeven dat op de loonkosten € 2,1 mln moet worden bespaard. Uitgangspunten daarvoor zijn verbetering van de efficiency, verbetering van de bedrijfsvoering en het terugdringen van overhead.

“Bij de besparingsvoorstellen zijn de uitvoerende functies ontzien omdat je een aanvraag om

een uitkering of een vergunningaanvraag nu eenmaal niet kunt laten liggen. Wel kan door het “leanen” van processen bespaard worden. De omvang van de beleidscapaciteit van een gemeente is mede afhankelijk van de ambities van de gemeente en het tempo waarin beleid moet en kan worden ontwikkeld enuitgevoerd. Dat is in de besparingsvoorstellen terug te vinden.”

Toeristische informatie Zuidwest Friesland: www.friesemerenholland.nl