Klimaatverandering: Friesland verzuipt zonder ‘bergen en bufferen’

Klimaatverandering: Friesland verzuipt zonder ‘bergen en bufferen’

Publicatiedatum: 30 oktober 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Nieuw gemaal bij Harlingen effectiever dan bij Lauwersoog

Overal in Friesland zijn moerassen, rivieren, meren en polders, ook in het bos- en boomwallenrijke oosten van de provincie. Op de foto de rivier de Linde ten zuiden van Wolvega.
Overal in Friesland zijn moerassen, rivieren, meren en polders, ook in het bos- en boomwallenrijke oosten van de provincie. Op de foto de rivier de Linde ten zuiden van Wolvega. Regio-info: www.goudenfriesewouden.nl

LEEUWARDEN (NL) – Door de klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen en de zeespiegel stijgt. Het Frieze boezemsysteem, het stelsel van kanalen, meren en sloten, kan daardoor het water moeilijker op zee en het Lauwersmeer lozen. Daarom is een mix van maatregelen als vasthouden, bergen en afvoeren van water nodig om overtollig water op te kunnen vangen. Ook in de polders en vrij afstromende gebieden moet ruimte gecreëerd worden om overtollig water op te kunnen vangen.

Wetterskip Fryslân wil in de komende decennia inzetten op het bergen en bufferen van water bij extreme neerslag. Het inrichten van tijdelijke waterbergingsgebieden en het tijdelijk vasthouden van water in de polders is de meest effectieve en betaalbare manier om wateroverlast te voorkomen.”

Dit blijkt volgens het dagelijks bestuur uit de actualisatie van het Veiligheidsplan uit 2008. Bovendien gaat het waterschap verder met het ophogen en verstevigen van de kaden langs de boezem. Deze maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Fryslân en het Groninger
Westerkwartier ook de komende decennia droge voeten houden.

Veiligheidsplan
In het Veiligheidsplan beschrijft Wetterskip Fryslân welke maatregelen nodig zijn om in de periode tot 2050 wateroverlast te voorkomen. De planning en de uitgevoerde maatregelen van het Veiligheidsplan 2008 zijn beoordeeld op kosten en effectiviteit met betrekking tot het voorkomen van wateroverlast. De wateroverlastperiode van 2012 is daarbij betrokken. De uitkomsten daarvan en de meest recente klimaatscenario’s vormen de basis voor de nieuwe berekeningen.

Het dagelijks bestuur wil voor de periode 2015 tot 2035 waterbergingsgebieden
inrichten die in perioden van hoogwater tijdelijk water kunnen opvangen uit de Friese boezem. Het gaat om natuurgebieden die voor waterberging worden ingericht. Een andere maatregel is het langer vasthouden van water in de polders (bufferen). Hierdoor wordt het water minder snel naar de boezem afgevoerd zodat daar geen problemen ontstaan.

Nieuw gemaal bij Harlingen
Wetterskip Fryslân onderzoekt periodiek de gevolgen van klimaatontwikkeling. In mei 2014 zijn de nieuwste klimaatscenario’s door het KNMI gepresenteerd. Deze scenario’s heeft het waterschap gebruikt om de kans op wateroverlast in de periode 2015-2050 te bepalen. In het voorlaatste onderzoek dat in 2008 is uitgevoerd, werd een gemaal in Lauwersoog gesitueerd. Nieuw onderzoek heeft laten zien dat een nieuw te bouwen gemaal aan het Van Harinxmakanaal in Harlingen de meest effectieve oplossing is om wateroverlast te voorkomen. Vooral in perioden met een grote hoeveelheid neerslag en vrije afvoer naar de Waddenzee heeft een gemaal in Harlingen een groter effect op de centrale waterstanden op de boezem dan een gemaal op Lauwersoog. Volgens het
onderzoek is er pas vanaf 2035 extra gemaalcapaciteit nodig om water af te voeren naar de Waddenzee. Het dagelijks bestuur wil daarom pas in 2022 op basis van de dan actuele kennis en ontwikkelingen een keuze maken voor de locatie van een gemaal. Het algemeen bestuur van het waterschap bespreekt de uitkomsten van het onderzoek in de commissievergaderingen van 3 november en 1 december 2014. De besluitvorming vindt op 16 december plaats.

Info: www.wetterskipfryslan.nl/nl