Provincie en gemeente steken 8 miljoen in walvoorzieningen Heeg e.o.

Provincie en gemeente steken 8 miljoen in walvoorzieningen Heeg e.o.

Publicatiedatum: 9 juli 2010
Tekst: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

IJlst, Heeg, Woudsend en Oudega worden nog aantrekkelijker voor vaartoeristen

Wethouder Germ Gerbrandy van de gemeente Wymbritseradiel en toerismegedeputeerde van de provincie Fryslân, Jannewietske de Vries, leggen gezamenlijk een platte knoop in een touw als verbinding tussen de gemeente en de provincie voor de start van de tweede fase van het Friese Merenproject. De foto werd genomen aan boord van de palingaak in Heeg. In dit dorp overnachten in juli en augustus maar liefst 250.000 toeristen!
Wethouder Germ Gerbrandy van de gemeente Wymbritseradiel en toerismegedeputeerde van de provincie Fryslân, Jannewietske de Vries, leggen gezamenlijk een platte knoop in een touw als verbinding tussen de gemeente en de provincie voor de start van de tweede fase van het Friese Merenproject. De foto werd genomen aan boord van de palingaak in Heeg. In dit dorp overnachten in juli en augustus maar liefst 250.000 toeristen!

HEEG (NL) – Het watersporttoerisme in Wymbritseradiel krijgt opnieuw een forse impuls van ruim 8 miljoen euro. De provincie Fryslân en de gemeente Wymbritseradiel hebben op donderdag 8 juli 2010 daarvoor het startsein in het watersportdorp Heeg gegeven.

Het is de tweede keer dat er een fors bedrag in de recreatie en toerisme in dit deel van Fryslân wordt geïnvesteerd. Enkele jaren geleden was dat een bedrag van ruim 50 miljoen in het kader van de eerste fase Friese Merenproject. Dat leverde de gemeente Wymbritseradiel toen ruim 300 structurele arbeidsplaatsen op, terwijl er zo’n 150 waren verwacht. Met de uitvoering van de tweede fase zal de werkgelegenheid in deze regio opnieuw worden versterkt.

Opknapbeurt landschap

In de nu aangekondigde tweede fase van het Friese Merenproject zullen de investeringen zich vooral richten op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het landschap. Dat betekent dat onder andere voorzieningen aan de wal zullen worden getroffen die het de watersporttoerist aantrekkelijker maken voor een langer verblijf in de specifieke watersportkernen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de elfstedenstad IJlst. Die profileert zich vooral  als Houtstad.

Ook andere watersportkernen als Heeg, Woudsend en Oudega (W) zullen voor de recreatie en toerisme aantrekkelijker worden gemaakt. Zo worden in Heeg plannen ontwikkeld om het dorp, waar in het hoogseizoen maar liefst een kwart miljoen toeristen overnachten , en de oever van de Hegemermar directer bij elkaar te betrekken.

Elektrisch varen

Andere investeringen richten zich onder andere op het thema “schoon water, schoon landschap”. Daarbij wordt met name het elektrisch varen gestimuleerd door onder andere het aantal elektrische oplaadpunten aan de wal fors uit te breiden.

Aquaducten

In de eerste fase van het Friese Merenproject stond met name de infrastructuur in het Friese Merengebied in de schijnwerpers: verbeteren van vaarroutes, uitbaggeren van vaargeulen en het verbeteren van oevers. Bovendien werden er tussen 2002 en 2008 maar liefst 5 aquaducten in zuidwesthoek van Fryslân aangelegd: Geau Akwadukt en Houkeslootaquaduct bij Sneek, het Ie-akwadukt bij Woudsend, het Jeltesleat Akwadukt bij Hommerts en het Galamadammen Akwadukt bij Koudum.

Versterking economie

In het kader van de tweede fase van het Friese Merenproject draagt de provincie een bedrag van 2,3 miljoen bij. Als Provinciale Staten van Fryslân er aan het eind van dit jaar mee akkoord gaan, komt daar nog 2,3 miljoen bij uit Rijksgeld dat bedoeld is voor de economische versterking van de noordelijke regio’s (REP). Een deel van het REP-fonds kan aan projecten worden besteed die de noordelijke provincies zelf kunnen aanwijzen. De gemeente Wymbritseradiel zelf draagt 3,7 miljoen euro bij. Zo wordt er de komende jaren ruim acht miljoen geïnvesteerd in de recreatie en toerisme in dit deel van Fryslân. De tweede fase wordt daarom gezien als een belangrijke impuls voor de Friese economie. Juist door de verbeteringen die in de eerste fase zijn aangepakt, hebben watersportgebonden bedrijven van buiten de provincie aanleiding gezien zich in de gemeente Wymbritseradiel te vestigen.