Provincie: Zuidwest-Friesland overbelast en daarom meer toeristen naar Noordoost-Friesland en Friese Wouden dirigeren

Provincie: Zuidwest-Friesland overbelast en daarom meer toeristen naar Noordoost-Friesland en Friese Wouden dirigeren

Beleidsnota Gastvrij Fryslân: Toerisme moet tot 2028 slim groeien

LEEUWARDEN (NL) – Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is een van de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beleid van de provincie Friesland voor recreatie en toerisme. Op deze manier draagt toerisme bij aan de leefbaarheid, stelt het provinciaal bestuur. “Meer groei van recreatie en toerisme, maar op een slimme manier zodat Fryslân ervan profiteert. Dat is ons doel’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder (VVD). “De provincie zet daarvoor de komende jaren in op zeven opgaven. Dit zijn: slimme groei, toekomstbestendige banen, destinatiemanagement, vitale waterrecreatie, vitale logiesaccommodaties, complete dagrecreatieve netwerken en toeristische data. Deze opgaven zijn opgesteld met de Toerisme Alliantie Friesland, waarin ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zijn vertegenwoordigd, en de brancheorganisaties.”

Recreatieschap Marrekrite ondersteunt namens de gemeenten en het provinciaal bestuur de recreatie in Fryslân door op water en op land voorzieningen aan te leggen en te onderhouden.

Op 18 december 2019 is de startnotitie Gastvrij Fryslân vastgesteld door Provinciale Staten. Er is gekozen voor variant 3: slimme groei met een plus op marketing en op het benutten van koppelkansen. Hiervoor is ruim 23 miljoen euro beschikbaar. In de beleidsnota is per opgave aangegeven welke kansen er zijn. In het uitvoeringsprogramma wordt dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma wordt naar verwachting in mei 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Op 22 april 2020 besluiten Provinciale Staten over de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028.

Lees meer Provincie: Zuidwest-Friesland overbelast en daarom meer toeristen naar Noordoost-Friesland en Friese Wouden dirigeren