Provincie: Zuidwest-Friesland overbelast en daarom meer toeristen naar Noordoost-Friesland en Friese Wouden dirigeren

Provincie: Zuidwest-Friesland overbelast en daarom meer toeristen naar Noordoost-Friesland en Friese Wouden dirigeren

Beleidsnota Gastvrij Fryslân: Toerisme moet tot 2028 slim groeien

LEEUWARDEN (NL) – Het zoeken naar een juiste balans in spreiding van toerisme is een van de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beleid van de provincie Friesland voor recreatie en toerisme. Op deze manier draagt toerisme bij aan de leefbaarheid, stelt het provinciaal bestuur. “Meer groei van recreatie en toerisme, maar op een slimme manier zodat Fryslân ervan profiteert. Dat is ons doel’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder (VVD). “De provincie zet daarvoor de komende jaren in op zeven opgaven. Dit zijn: slimme groei, toekomstbestendige banen, destinatiemanagement, vitale waterrecreatie, vitale logiesaccommodaties, complete dagrecreatieve netwerken en toeristische data. Deze opgaven zijn opgesteld met de Toerisme Alliantie Friesland, waarin ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zijn vertegenwoordigd, en de brancheorganisaties.”

Recreatieschap Marrekrite ondersteunt namens de gemeenten en het provinciaal bestuur de recreatie in Fryslân door op water en op land voorzieningen aan te leggen en te onderhouden.

Op 18 december 2019 is de startnotitie Gastvrij Fryslân vastgesteld door Provinciale Staten. Er is gekozen voor variant 3: slimme groei met een plus op marketing en op het benutten van koppelkansen. Hiervoor is ruim 23 miljoen euro beschikbaar. In de beleidsnota is per opgave aangegeven welke kansen er zijn. In het uitvoeringsprogramma wordt dit nog verder uitgewerkt en concreter gemaakt. Dit programma wordt naar verwachting in mei 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Op 22 april 2020 besluiten Provinciale Staten over de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028.

Subsidie
Voor ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische HR stimuleren heeft de provincie de Voucherregeling MKB Fryslân. Deze regeling biedt de ondernemer financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. Hij kan subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020. Op www.fryslan.frl/subsidies staat een overzicht van alle provinciale financieringsmogelijkheden.

De Friese gastvrijheidseconomie groeit
Het jaar 2018 markeerde een nieuwe periode voor de Friese gastvrijheidseconomie. Gedeputeerde Fokkens: “Leeuwarden/Fryslân was Culturele Hoofdstad van Europa, wij behaalden de derde plek op de lijst van mooiste onontdekte bestemmingen van Lonely Planet en er was een sterke groei van het aantal buitenlandse en binnenlandse toeristen. Recreatie en toerisme groeien in het algemeen wereldwijd sterk. Ook Fryslân krijgt hiermee te maken. Bestemming Fryslân is al populair en zal dat nog veel meer worden. Als we niets doen, wordt het vooral drukker op de plaatsen waar het nu al druk is, zoals de eilanden, IJsselmeerkust en het merengebied en op de momenten dat het nu ook al druk is in de zomer.”

Slimme groei
Mevrouw Fokkens: “Als de groei ervan echter slim is draagt toerisme juist bij aan een prettige en gezonde leefomgeving, behoud van natuur- en cultuurerfgoed of onder druk staande voorzieningen op het platteland. Toerisme draagt dan bij aan brede welvaart. Slimme groei betekent inzetten op cultuurtoeristen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit en identiteit van onze provincie, meer jaarrond bezoek in plaats van pieken en meer bezoek in Noord-, Noordoost- en Zuidoost Fryslân. Het betekent ook innovatie om personeelstekorten te voorkomen. Om het voor jongeren interessant te maken in Fryslân te blijven zouden extra bestedingen in deze sector vooral terecht moeten komen bij jonge startende mkb’ers. Om dit te bereiken willen we investeren in de basisinfrastructuur, gebruik maken van Ynbusiness, de Toerisme Alliantie en het Innovatiepact Fryslân. En meer marketing laten uitvoeren met aandacht voor LF2028. Ook hoort hierbij voortbouwen op het Friese Merenproject, het verder verbeteren van het Friese aanbod aan verblijfsmogelijkheden, betere benutting van de fiets en OV in dagrecreatie en verschaffen van goede data aan de ondernemers. We maken graag samen de keuzen op dit terrein, zowel met de sector als met alle Statenfracties. Daarom hebben wij samen met het veld een Position Paper en Startnotitie opgesteld, als middel tot een brede discussie over de gewenste keuze. Provinciale Staten hebben, zoals al gezegd, ingestemd met variant 3 uit de startnotitie.”

Meer info:
www.fryslan.frl/gastvrijheidseconomie

Vakanties met SGR-Garantie van het bureau voor toerisme van Fryslân:
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com

Vakantieland Friesland:
www.provinciefriesland.frl

Friese reisorganisatie biedt 15 unieke zekerheden:
https://www.frieslandfietsvakanties.com/informatie/de-reisorganisatie/

Friesland reisgidsen, magazines en routekaarten:
www.frieslandhollandwebshop.nl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Recreatieschap Marrekrite ondersteunt namens de gemeenten en het provinciaal bestuur de recreatie in Fryslân door op water en op land voorzieningen aan te leggen en te onderhouden.