Wandel met boswachter door natuurgebied ’t Swin in Gaasterland

Wandel met boswachter door natuurgebied ’t Swin in Gaasterland

Publicatiedatum: 1 Maart 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Beleef Friesland 16 maart 2011

Boek een hotelletje in Gaasterland met een  uitgebreid infopakket (wordt u na boeking thuisgezonden) en geniet van  het meest gevarieerde natuurterrein van Nederland.
Boek een hotelletje in Gaasterland met een uitgebreid infopakket (wordt u na boeking thuisgezonden) en geniet van het meest gevarieerde natuurterrein van Nederland. Kijk op www.frieslandhollandtravel.nl

HARICH (NL) – Op woensdag 16 maart 2011 organiseren Staatsbosbeheer en Informatiecentrum Mar en Klif een wandelexcursie met de boswachter door het natuurgebied ’t Swin. De wandeling staat in het thema van de terugkeer van de broedvogels en begint om 14.00 uur bij de ingang naar de vogelkijkhut aan de Keamerlânswei, dat is de weg tussen Harich en Elahuizen. Opgave kan tot 15 maart 2011 op tel. 0514 – 571777.

Het natuurgebied It Swin is ca. 150 ha groot en bestaat uit het meertje it Swin, de plas de Wiide Rien, de rietlanden, petgaten, moerasbosjes, schraal hooiland en voor het grootste deel moeras. In 2007 is dit gebied ingericht voor de natte natuur. In de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) in 1990 is It Swin aangewezen als Kerngebied, bedoeld als leef- en woongebied voor de natte natuur. Moeras dus, met verbindingszones richting de grote meren de Fluessen en het Slotermeer. Met verbindingszone wordt hier een veilige weg voor de  natuur, zowel plant als dier, bedoeld.

De verbindingszone naar de Fluessen is in het najaar van 2009 gerealiseerd in het kader van particulier natuurbeheer. Over deze verbindingszone ligt een wandelpad dat aansluit op het terrein van Staatsbosbeheer. De wandelpaden zijn tijdens het broedseizoen vanaf 1 maart tot 1 juli gesloten en alleen toegankelijk zonder hond.

Uitzicht vanuit de vogelkijkhut bij ’t Swin.

Hotel Welgelegen in Harich (Balk) ligt op loopafstand van natuurgebied ’t Swin. Het hotel is één van de 50 Friesland Holland Elfstedenhotels:

Uitzicht vanuit de vogelkijkhut bij ’t Swin.
Hotel Welgelegen in Harich (Balk) ligt op loopafstand van natuurgebied ’t Swin. Info: http://www.landgoedhotelwelgelegen.nl/welkom.php Het hotel is één van de 50 Friesland Holland Elfstedenhotels: www.elfstedenroute.nl

Vogelkijkhut

De vogelkijkhut is het gehele jaar vrij toegankelijk via het wandelpad langs de Koninginnevaart. Het meertje It Swin is waardevol als pleister- en rustplaats voor vele wintergasten en als drink- en slaapplaats voor verscheidene ganzensoorten. Vanuit de hut zijn vaak vele soorten watervogels waar te nemen waaronder diverse eendensoorten, wintertaling, fuut, meerkoet en soms ook de zeldzamere soorten zoals zomertaling, nonnetje, zaagbek, pijlstaart en dodaars. Zelfs de roerdomp wordt hier wel eens gespot.

Vanaf de uitkijkheuvel kan men, naast de blauwe reiger, soms de grote of kleine zilverreiger zien. Ook roofvogels zoals de bruine kiekendief, torenvalk en buizerd zijn hier vaak waar te nemen. In zowel voor- als najaar rusten en fourageren hier veel vogels op de trek. Daarnaast is het een broedgebied voor allerhande eendensoorten en voorlopig nog voor weidevogels die op de kale, nu nog boven water liggende stroken land, hun nest met eieren hebben, veilig voor de roofdieren zo tussen het water.  Later zullen de slenken langzaam vol groeien met riet en ruigteplanten en zo het land wat boven water ligt verruigen. Het zal dan zeker een zeer waardevol gebied zijn voor de moerasbroedvogels.  Dit natte gebied is ook een eldorado  voor de libellen en nachtvlinders, die hier in grote getale voorkomen en wie weet komt de otter, die hier in de begin jaren 70 nog werd waargenomen, weer terug.

Kosten wandeling

Kosten wandeling € 4,= p.p. Aanmelden kan tot 15 maart 2011 via telefoonnummer 0514-571777

Van Mar en Klif.

 

Info: www.marenklif.nl

www.gaasterlandtouristinformation.nl

www.frieslandhollandtravel.nl

http://www.landgoedhotelwelgelegen.nl/